Kanji: 仕事
Hiragana: しごと
Katakana: シゴト

Romaji: shigoto
English Meaning: work, job, occupation
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

彼はその仕事に就けないだろうと思います。
kare wa sono shigoto ni tsukenai darō to omoimasu.
I don't think that he will get the job.
[Show Details]
あなたの仕事は何ですか?
anata no shigoto wa nandesuka?
What is your occupation?
[Show Details]
彼は、この仕事に必要な資格を持っていません。
kare wa, kono shigoto ni hitsuyōna shikaku o motte imasen.
He doesn't have the necessary qualification for this job.
[Show Details]
仕事を探しています。
shigoto o sagashite imasu.
I'm looking for work.
[Show Details]
仕事を探しているなら、新聞の週末版を見るといいですよ。
shigoto o sagashiteiru nara, shinbun no shūmatsuban o miru to ii desu yo.
If you are looking for a job, look at the weekend edition of a newspaper.
[Show Details]
もし100万ドルが当たったら、仕事を辞めますか?
moshi 100 man doru ga atattara, shigoto o yamemasu ka?
If you just won a million dollars, would you quit your job?
[Show Details]
仕事が必要です。
shigoto ga hitsuyō desu.
I need a job.
[Show Details]