Hiragana: です
Katakana: デス

Romaji: desu
English Meaning: is, are (polite)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私の名前は花子です。
watashi no namae wa hanako desu.
My name is Hanako.
[Show Details]
私は30歳です。
watashi wa 30 sai desu.
I'm thirty years old.
[Show Details]
私は教師です。
watashi wa kyōshi desu.
I'm a teacher.
[Show Details]
私の先生はとても若いです。
watashi no sensē wa totemo wakai desu.
My teacher is very young.
[Show Details]
私の旅行かばんは重いです。手伝ってくれませんか?
watashi no ryokō kaban wa omoi desu. tetsudatte kuremasenka?
My luggage is heavy, can you help me?
[Show Details]
この先生はとても厳しいです。
kono sensē wa totemo kibishii desu.
This teacher is very strict.
[Show Details]
この本はとても面白いです。
kono hon wa totemo omoshiroi desu.
This book is very interesting.
[Show Details]