Kanji:
Hiragana: さかな
Katakana: サカナ

Romaji: sakana
English Meaning: fish
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

この川には、たくさんの魚が生息しています。
kono kawa ni wa, takusan no sakana ga sēsoku shiteimasu.
A lot of fish live in this river.
[Show Details]