Kanji: 名前
Hiragana: なまえ
Katakana: ナマエ

Romaji: namae
English Meaning: name
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私の名前は花子です。
watashi no namae wa hanako desu.
My name is Hanako.
[Show Details]
彼の名前は太郎です。
kareno namae wa tarō desu.
His name is Taro.
[Show Details]
お名前は何ですか?
o namae wa nandesuka?
What is your name?
[Show Details]
彼は、星に彼女の名前をつけました。
kare wa, hoshi ni kanojo no namae o tsukemashita.
He named a star after her.
[Show Details]
あなたのお名前は何ですか?私の名前は由紀子です。
anata no o namae wa nandesuka? watashi no namae wa yukiko desu.
What is your name? My name is Yukiko.
[Show Details]