Kanji:
Hiragana: くるま
Katakana: クルマ

Romaji: kuruma
English Meaning: car, vehicle
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

車はどこで借りられますか?
kuruma wa doko de karirare masuka?
Where can I hire a car?
[Show Details]
その車は彼の誇りと喜びです。
sono kuruma wa kareno hokori to yorokobi desu.
The car is his pride and joy.
[Show Details]
もし車を持っていたら、友達の家に遊びに行けるのに。
moshi kuruma o motte itara, tomodachi no ie ni asobini ikeru noni.
If I had a car, I could visit my friends.
[Show Details]
私の母は車で私を空港まで送りました。
watashi no haha wa kuruma de watashi o kūkō made okurimashita.
My mother drove me to the airport.
[Show Details]
どんな車を運転していますか?
don'na kuruma o unten shiteimasuka?
What kind of car do you drive?
[Show Details]
霧のため、車数台による衝突事故が起こりました。
kiri no tame, kuruma sū dai ni yoru shōtotsu jiko ga okorimashita.
Because of fog a collision of multiple cars took place.
[Show Details]
運転試験に合格してから、彼は車を買った。
unten shiken ni gōkaku shite kara, kare wa kuruma o katta.
After passing the driving test he bought a car.
[Show Details]