Kanji: 私の
Hiragana: わたしの
Katakana: ワタシノ

Romaji: watashi no
English Meaning: my

Example Sentences:

私の名前は花子です。
watashi no namae wa hanako desu.
My name is Hanako.
[Show Details]
私の弟は結婚しています。
watashi no otōto wa kekkon shite imasu.
My brother is married.
[Show Details]
私の先生はとても若いです。
watashi no sensē wa totemo wakai desu.
My teacher is very young.
[Show Details]
私の旅行かばんは重いです。手伝ってくれませんか?
watashi no ryokō kaban wa omoi desu. tetsudatte kuremasenka?
My luggage is heavy, can you help me?
[Show Details]
私の父は教師です。
watashi no chichi wa kyōshi desu.
My father is a teacher.
[Show Details]
誰かが私の自転車を盗みました。
dareka ga watashi no jitensha o nusumi mashita.
Somebody stole my bicycle.
[Show Details]
私の猫はラジエーターの近くで寝るのが好きです。
watashi no neko wa rajiētā no chikaku de neru no ga suki desu.
My cat likes to sleep near the radiator.
[Show Details]

Learn Japanese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click: