Kanji: 私の
Hiragana: わたしの
Katakana: ワタシノ

Romaji: watashi no
English Meaning: my

Example Sentences:

私の名前は花子です。
watashi no namae wa hanako desu.
My name is Hanako.
[Show Details]
私の弟は結婚しています。
watashi no otōto wa kekkon shite imasu.
My brother is married.
[Show Details]
私の先生はとても若いです。
watashi no sensē wa totemo wakai desu.
My teacher is very young.
[Show Details]
私の旅行かばんは重いです。手伝ってくれませんか?
watashi no ryokō kaban wa omoi desu. tetsudatte kuremasenka?
My luggage is heavy, can you help me?
[Show Details]
私の父は教師です。
watashi no chichi wa kyōshi desu.
My father is a teacher.
[Show Details]
誰かが私の自転車を盗みました。
dareka ga watashi no jitensha o nusumi mashita.
Somebody stole my bicycle.
[Show Details]
私の猫はラジエーターの近くで寝るのが好きです。
watashi no neko wa rajiētā no chikaku de neru no ga suki desu.
My cat likes to sleep near the radiator.
[Show Details]

Learn Japanese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!