Hiragana:
Katakana:

Romaji: mo
English Meaning: also, too, even, (parallel marker)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

このテキストはドイツ語版もあります。
kono tekisuto wa doitsu go ban mo arimasu.
This text is also available in German.
[Show Details]
私もそう思います。
watashi mo sō omoimasu.
I think so too.
[Show Details]
二日間の会議では何の結果も出ませんでした。
futsukakan no kaigi de wa nan'no kekka mo demasen deshita.
The two-day meeting brought no results.
[Show Details]
彼は、どの客も大切に扱います。
kare wa, dono kyaku mo taisetsuni atsukaimasu.
He treats every customer with respect.
[Show Details]
中国語は、縦にも横にも書くことができる。
chūgokugo wa, tate ni mo yoko ni mo kaku koto ga dekiru.
Chinese can be written vertically or horizontally.
[Show Details]
調査の結果、ヨーロッパ人の四人に一人が、一度もパソコンを使用したことがないという事実が明らかになった。
chōsa no kekka, yōroppa jin no yo nin ni hitori ga, ichido mo pasokon o shiyō shita koto ga nai to yū jijitsu ga akiraka ni natta.
A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.
[Show Details]
彼は30年以上も逃亡していた。
kare wa sanjū nen ijō mo tōbō shiteita.
He was on the run for more than 30 years.
[Show Details]