Hiragana:
Katakana:

Romaji: ni
English Meaning: (particle for dative, time, location, direction)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私はとてもお腹がすいています。レストランに行きましょうか?
watashi wa totemo onaka ga suite imasu. resutoran ni ikimashōka?
I'm very hungry, shall we go to a restaurant?
[Show Details]
私は映画に行きたいです。
watashi wa ēga ni ikitai desu.
I want to go to the cinema.
[Show Details]
この週末に私は何をしたと思う?
kono shūmatsu ni watashi wa nani o shita to omou?
Guess what I did this weekend?
[Show Details]
私は東京に住んでいます。
watashi wa tōkyō ni sunde imasu.
I live in Tokyo.
[Show Details]
彼女は小さな町に住んでいます。
kanojo wa chiisana machi ni sunde imasu.
She lives in a small town.
[Show Details]
あなたと私には共通点がとてもたくさんあります。
anata to watashi ni wa kyōtsūten ga totemo takusan arimasu.
You and I have so much in common.
[Show Details]
あなたにチャンスはありません。
anata ni chansu wa arimasen.
You don't stand a chance.
[Show Details]