Kanji: 果物
Hiragana: くだもの
Katakana: クダモノ

Romaji: kudamono
English Meaning: fruits, fruit
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私は果物が好きです。特にリンゴと梨です。
watashi wa kudamono ga suki desu. tokuni ringo to nashi desu.
I like fruit. Especially apples and pears.
[Show Details]
果物と野菜を買っていただけますか?
kudamono to yasai o katte itadakemasu ka?
Could you buy fruits and vegetables?
[Show Details]
パンと果物を買いにこれから市場に行きます。
pan to kudamono o kaini korekara ichiba ni ikimasu.
I will go to the market to buy bread and fruit.
[Show Details]