Kanji:
Hiragana: ひと
Katakana: ヒト

Romaji: hito
English Meaning: person, people, man, human being
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ほんの数人の人しかこの言語を話せません。
hon'no sūnin no hito shika kono gengo o hanasemasen.
Only a few people can speak this language.
[Show Details]
インドには10億人以上の人が住んでいます。
indo ni wa jū okunin ijō no hito ga sunde imasu.
More than a billion people live in India.
[Show Details]
彼女は、神を信じる人はみんな迷信深いと思っている。
kanojo wa, kami o shinjiru hito wa min'na mēshin bukai to omotte iru.
She thinks that anybody who believes in God is superstitious.
[Show Details]
アメリカでは借金をしている人が多いです。
amerika de wa shakkin o shiteiru hito ga ōi desu.
A lot of people in the United States are in debt.
[Show Details]
彼には信頼できる人が誰もいません。
kare ni wa shinrai dekiru hito ga daremo imasen.
He has nobody to confide in.
[Show Details]
新しい先生はどうですか?私は彼女はとても良い人だと思います。
atarashii sensē wa dō desuka? watashi wa kanojo wa totemo yoi hito da to omoimasu.
How do you like the new teacher? I think she is very nice.
[Show Details]
私の義理の両親はとてもいい人達です。
watashi no giri no ryōshin wa totemo ii hito tachi desu.
My parents-in-law are very nice people.
[Show Details]