Kanji:
Hiragana:
Katakana:

Romaji: shi
English Meaning: city
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私は、市の中心地に住んでいます。
watashi wa, shi no chūshinchi ni sunde imasu.
I live in the city centre.
[Show Details]