Hiragana: います
Katakana: イマス

Romaji: imasu
English Meaning: to exist, to have (animate, polite)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

私たちは結婚して15年で、4人の子どもがいます。
watashitachi wa kekkon shite jūgo nen de, yo nin'no kodomo ga imasu.
We've been married for 15 years and have four children.
[Show Details]
ルーマニアにはヒグマがたくさんいます。
rūmania ni wa higuma ga takusan imasu.
Many brown bears live in Romania.
[Show Details]
東京にはたくさんの学生がいます。
tōkyō ni wa takusan no gakusē ga imasu.
There are many students in Tokyo.
[Show Details]
そのネコはテーブルの下にいます。
sono neko wa tēburu no shita ni imasu.
The cat is under the table.
[Show Details]
発展途上国には貧しい人々がたくさんいます。
hatten tojōkoku ni wa mazushii hitobito ga takusan imasu.
There are many poor people in the Third World.
[Show Details]
この動物園には、キリン、ヘビ、トラ、アシカなど、いろいろな動物がいます。
kono dōbutsuen ni wa, kirin, hebi, tora, ashika nado, iroirona dōbutsu ga imasu.
In this zoo are many animals: giraffes, snakes, tigers and sea lions.
[Show Details]
気温が高いので、蚊がたくさんいます。
kion ga takai node, ka ga takusan imasu.
Because of the heat there are a lot mosquitoes.
[Show Details]