Kanji: 非常に
Hiragana: ひじょうに
Katakana: ヒジョウニ

Romaji: hijōni
English Meaning: very, greatly, extremely
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

現在、非常に危機的な状況にあります。
genzai, hijōni kikitekina jōkyō ni arimasu.
The situation is very critical at the moment.
[Show Details]
フランスでは、頬にキスするのが非常に一般的です。
furansu de wa, hō ni kisu suru no ga hijōni ippanteki desu.
Cheek kissing is very common in France.
[Show Details]
彼は非常に芸術的才能があります。
kare wa hijōni gējutsuteki sainō ga arimasu.
He is artistically very talented.
[Show Details]
彼は非常に野心的な弁護士です。
kare wa hijōni yashintekina bengoshi desu.
He is a very ambitious lawyer.
[Show Details]
この手術はリスクが非常に高いと、その医者は言いました。
kono shujutsu wa risuku ga hijōni takai to, sono isha wa iimashita.
The doctor said that this operation is very risky.
[Show Details]