Hiragana: あります
Katakana: アリマス

Romaji: arimasu
English Meaning: to exist, to be, to have (inanimate, polite)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

あなたと私には共通点がとてもたくさんあります。
anata to watashi ni wa kyōtsūten ga totemo takusan arimasu.
You and I have so much in common.
[Show Details]
このテキストはドイツ語版もあります。
kono tekisuto wa doitsu go ban mo arimasu.
This text is also available in German.
[Show Details]
ビルマは1962年以来、独裁政権下にあります。
biruma wa 1962 nen irai, dokusai sēken ka ni arimasu.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
それに何か問題がありますか?
sore ni nanika mondai ga arimasu ka?
Is that a problem?
[Show Details]
私は乳製品にアレルギーがあります。
watashi wa nyūsēhin ni arerugī ga arimasu.
I'm allergic to dairy products.
[Show Details]
現在、非常に危機的な状況にあります。
genzai, hijōni kikitekina jōkyō ni arimasu.
The situation is very critical at the moment.
[Show Details]
この種のゴリラは、絶滅の危機にあります。
kono shu no gorira wa, zetsumetsu no kiki ni arimasu.
This type of gorilla is in danger of extinction.
[Show Details]

Related Words:

ある
Standard
アル

aru

to exist, to be (inanimate), to have

Here: to exist, to be (inanimate)

[Show Details]