Hiragana: いんたーねっと
Katakana: インターネット

Romaji: intānetto
English Meaning: Internet
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

インターネットでますます多くの情報が入手可能になっています。
intānetto de masumasu ōkuno jōhō ga nyūshu kanō ni natteimasu.
There's more and more information available on the Internet.
[Show Details]
彼はインターネットをするのが好きです。
kare wa intānetto o suru no ga suki desu.
He likes to surf the Internet.
[Show Details]
彼は時間節約のために学位をインターネットで買った。
kare wa jikan setsuyaku no tameni gakui o intānetto de katta.
To save time he bought his diploma through the Internet.
[Show Details]
ここではインターネットにアクセスできますか?
kokodewa intānetto ni akusesu dekimasu ka?
Is Internet access available here?
[Show Details]