Kanji:
Hiragana: いろ
Katakana: イロ

Romaji: iro
English Meaning: colour
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

カメレオンは周囲のものに合わせて色を変えられます。
kamereon wa shūi no mono ni awasete iro o kaeraremasu.
The chameleon can change colour according to its surroundings.
[Show Details]
緑は私の大好きな色です。
midori wa watashi no daisukina iro desu.
Green is my favourite colour.
[Show Details]
赤は活気と情熱を表す色です。
aka wa kakki to jōnetsu o arawasu iro desu.
The colour red represents energy and passion.
[Show Details]