Hiragana: その
Katakana: ソノ

Romaji: sono
English Meaning: the, that, those
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

そのコンピュータはもはや動きません。
sono konpyūta wa mohaya ugoki masen.
The computer isn't working anymore.
[Show Details]
その猫は怪我をしています。
sono neko wa kega o shiteimasu.
The cat is injured.
[Show Details]
その子どもは泣いています。
sono kodomo wa naite imasu.
The child is crying.
[Show Details]
その博物館はとても面白いです。
sono hakubutsukan wa totemo omoshiroi desu.
The museum is very interesting.
[Show Details]
その大学は遠く離れています。
sono daigaku wa tōku hanarete imasu.
The university is far away.
[Show Details]
その動物は昨夜死にました。
sono dōbutsu wa sakuya shinimashita.
The animal died last night.
[Show Details]
その飛行機は緊急着陸をしました。
sono hikōki wa kinkyū chakuriku o shimashita.
The plane made an emergency landing.
[Show Details]