彼女はあまりの怒りに全身が震えていた。

kanojo wa amari no ikari ni zenshin ga furueteita.

She was so angry that her whole body was shaking.    Show Details
ボートは嵐で転覆した。

bōto wa arashi de tenpuku shita.

The boat capsized during a storm.    Show Details
隠れん坊をしたいですか?

kakurenbō o shitai desuka?

Would you like to play hide-and-seek?    Show Details
幸いにも、怪我人は一人もいませんでした。

saiwai nimo, keganin wa hitorimo imasen deshita.

Fortunately nobody was hurt.    Show Details
好きな歌手は誰ですか?

sukina kashu wa dare desuka?

Who is your favourite singer?    Show Details
町までどのくらいの距離ですか?

machi made dono kurai no kyori desuka?

How far is it into town?    Show Details
日本語は話せません。

nihongo wa hanasemasen.

I don't speak Japanese.    Show Details
道に迷ってしまいました、助けてください。

michi ni mayotte shimaimashita, tasukete kudasai.

I got lost, please help me.    Show Details
申し訳ありませんが、おっしゃったことが分かりませんでした。

mōshiwake arimasenga, osshatta koto ga wakarimasen deshita.

Excuse me, I didn't understand you.    Show Details
一番近いホテルはどこですか?

ichiban chikai hoteru wa doko desuka?

Where is the nearest hotel?    Show Details
彼はクリスマスプレゼントにゲーム機を欲しがっています。

kare wa kurisumasu purezento ni gēmuki o hoshigatte imasu.

For Christmas he wants a game console.    Show Details
霧のため、車数台による衝突事故が起こりました。

kiri no tame, kuruma sū dai ni yoru shōtotsu jiko ga okorimashita.

Because of fog a collision of multiple cars took place.    Show Details
中国では鍼治療はとても人気があります。

chūgoku de wa hari chiryō wa totemo ninki ga arimasu.

In China acupuncture is very popular.    Show Details
彼は傷んだ食べ物を食べた後に入院しました。

kare wa itanda tabemono o tabeta ato ni nyūin shimashita.

He was admitted to a hospital after he had eaten bad food.    Show Details
パキスタンはとても宗教心の強い国です。

pakisutan wa totemo shūkyōshin no tsuyoi kuni desu.

Pakistan is a very religious country.    Show Details
彼は編集者ですが、彼の夢は救助員になることです。

kare wa henshūsha desu ga, kareno yume wa kyūjoin ni naru koto desu.

He is an editor, but his dream job is to be a lifeguard.    Show Details
第一回目の夏季オリンピック大会は、1896年にギリシャで行われました。

dai ikkai me no kaki orinpikku taikai wa,1896 nen ni girisha de okonawaremashita.

The Summer Olympic Games took place for the first time in 1896 in Greece.    Show Details
メキシコ料理のレストランへ行きたいですか?

mekishiko ryōri no resutoran e ikitai desu ka?

Do you want to go to a Mexican restaurant?    Show Details
彼は子どもの頃、熱心に切手を集めていました。

kare wa kodomo no koro, nesshin ni kitte o atsumete imashita.

When he was a child he passionately collected stamps.    Show Details
この部屋のほうが安いのですが、海の景色は見えません。

kono heya no hō ga yasui no desu ga, umi no keshiki wa miemasen.

This room is cheaper but doesn't have a sea view.    Show Details
この動物園には、キリン、ヘビ、トラ、アシカなど、いろいろな動物がいます。

kono dōbutsuen ni wa, kirin, hebi, tora, ashika nado, iroirona dōbutsu ga imasu.

In this zoo are many animals: giraffes, snakes, tigers and sea lions.    Show Details
彼にとって家族はとても大切です。

kare ni totte kazoku wa totemo taisetsu desu.

His family is very important to him.    Show Details
彼はハチミツ入りの温かい牛乳を飲むのが好きです。

kare wa hachimitsu iri no atatakai gyūnyū o nomu no ga suki desu.

He likes to drink warm milk with honey.    Show Details
今年の休みにはどこに行く予定ですか?

kotoshi no yasumi ni wa doko ni iku yotē desuka?

Where are you going on holiday this year?    Show Details
私は福岡に3年間住んでいます。

watashi wa fukuoka ni san nenkan sunde imasu.

I've been living in Fukuoka for 3 years.    Show Details
パンを一切れ、持ってきてください。

pan o hitokire, mottekite kudasai.

Please bring me a piece of bread.    Show Details
気をつけて! そのコーヒーはまだすごく熱いです。

ki o tsukete! sono kōhī wa mada sugoku atsui desu.

Be careful! The coffee is still very hot.    Show Details
ちょっとした軽食ができるところがあったら教えてくれませんか?

chottoshita kēshoku ga dekiru tokoro ga attara oshiete kuremasenka?

Where can I have a little snack?    Show Details
何をお飲みになりますか?

nani o onomini narimasu ka?

What would you like to drink?    Show Details
何がお勧めですか?

nani ga osusume desuka?

What do you recommend?    Show Details
すみません、お勘定お願いします。

sumimasen, okanjō onegai shimasu.

Can I have the bill please.    Show Details
近くにお勧めのレストランがあれば教えてくれませんか?

chikaku ni osusume resutoran ga areba oshiete kuremasenka?

Can you recommend a restaurant nearby?    Show Details
メニューを見せていただけますか?

menyū o misete itadakemasuka?

May I see the menu please? (to order food)    Show Details
今晩時間はありますか?

konban jikan wa arimasu ka?

Do you have time this evening?    Show Details
何かお手伝いしましょうか?

nanika o tetsudai shimashōka?

Can I help you?    Show Details
これは必要な物のリストです。

kore wa hitsuyōna mono no risuto desu.

This is a list of the required items.    Show Details
11月は一年の中で11番目の月です。

11 gatsu wa ichi nen no naka de 11 banme no tsuki desu.

November is the eleventh month of the year.    Show Details
日焼けは肌にとても有害です。

hiyake wa hada ni totemo yūgai desu.

A sunburn is very damaging to the skin.    Show Details
この歌手の新しいシングルは発売後まもなく1位になりました。

kono kashu no atarashii shinguru wa hatsubai go mamonaku 1 i ni narimashita.

The new single of this singer immediately reached the top position.    Show Details
どのくらい割引してくれますか?

dono kurai waribiki shite kuremasu ka?

How much discount can you offer me?    Show Details
申し訳ありませんが、もう一度言って頂けませんか?

mōshiwake arimasenga, mō ichido itte itadakemasenka?

Pardon? Could you say that again.    Show Details
座席を真っ直ぐに戻してください。

zaseki o massugu ni modoshite kudasai.

Please put your seat in an upright position.    Show Details
発展途上国には貧しい人々がたくさんいます。

hatten tojōkoku ni wa mazushii hitobito ga takusan imasu.

There are many poor people in the Third World.    Show Details
チューリップや薔薇が好きですか?

chūrippu ya bara ga suki desu ka?

Do you like tulips or roses?    Show Details
彼は定年まであと数年しかありません。

kare wa tēnen made ato sūnen shika arimasen.

There are only a few years left until his retirement.    Show Details
私は、この可能性を除外しません。

watashi wa, kono kanōsē o jogai shimasen.

I don't rule out this possibility.    Show Details
このソフトウェアの開発には何年もかかりました。

kono sofutowea no kaihatsu ni wa nan'nen mo kakarimashita.

The development of this software took many years.    Show Details
フランスではカタツムリは珍味とされています。

furansu de wa katatsumuri wa chinmi to sareteimasu.

In France snails are considered a delicacy.    Show Details
彼は長年外国に住んでいます。

kare wa naganen gaikoku ni sunde imasu.

He's been living abroad for many years.    Show Details
水平線には船が1艘見えます。

suihēsen ni wa fune ga 1 sō miemasu.

A ship is visible on the horizon.    Show Details
この木の樹齢は百年以上です。

kono ki no jurē wa hyaku nen ijō desu.

This tree is over one hundred years old.    Show Details
この本の目次は1ページ目にあります。

kono hon no mokuji wa 1 pēji me ni arimasu.

The content of this book is on page one.    Show Details
その山の頂上からは辺り一面が見渡せます。

sono yama no chōjō kara wa atari ichimen ga miwatasemasu.

From the top of the mountain you can see all the surrounding area.    Show Details
私の娘は、学校でいつも成績が良いです。

watashi no musume wa, gakkō de itsumo sēseki ga yoi desu.

My daughter always has good grades in school.    Show Details
先週、私は新しいデジタルカメラを買いました。

senshū, watashi wa atarashii dejitaru kamera o kaimashita.

Last week I bought a new digital camera.    Show Details
彼女は5歳の時、喘息を患いました。

kanojo wa go sai no toki, zensoku o wazuraimashita.

She developed asthma when she was five.    Show Details
教育制度の改革が必要です。

kyōiku sēdo no kaikaku ga hitsuyō desu.

A reform of the educational system is necessary.    Show Details
彼のコメントは得られませんでした。

kareno komento wa eraremasen deshita.

He was not available for comment.    Show Details
こちらの座席は空いていますか?

kochirano zaseki wa aiteimasu ka?

Are these seats taken?    Show Details
彼はあなたのアイデアが気に入ると思います!

kare wa anata no aidea ga kini iru to omoimasu!

I think he likes your idea!    Show Details
私に八つ当たりしないで!

watashi ni yatsuatari shinaide!

Don't take out your frustrations on me!    Show Details
飛行機は30分遅れで離陸しました。

hikōki wa sanjū pun okure de ririku shimashita.

The plane took off half an hour late.    Show Details
空港までは、どれくらいの時間がかかりますか?

kūkō made wa, dore kurai no jikan ga kakarimasu ka?

How long does the journey to the airport take?    Show Details
私は果物が好きです。特にリンゴと梨です。

watashi wa kudamono ga suki desu. tokuni ringo to nashi desu.

I like fruit. Especially apples and pears.    Show Details
私はその一卵性双生児たちを見分けることができません。

watashi wa sono ichiransē sōsēji tachi o miwakeru koto ga dekimasen.

I can't tell those identical twins apart.    Show Details
私の休暇の写真を見たいですか?

watashi no kyūka no shashin o mitai desu ka?

Do you want to see my holiday pictures?    Show Details
私はそんなとんでもない陰謀説信じません!

watashi wa son'na tondemonai inbōsetsu shinjimasen!

I don't believe that, it's a crazy conspiracy theory!    Show Details
「僕は二重基準は嫌いだ」と彼は怒って言いました。

「 boku wa nijū kijun wa kiraida 」 to kare wa okotte iimashita.

"I don't like double standards," he said angrily.    Show Details
どんな車を運転していますか?

don'na kuruma o unten shiteimasuka?

What kind of car do you drive?    Show Details
彼女は私をきつく抱きしめて、さようならと言いました。

kanojo wa watashi o kitsuku dakishimete, sayōnara to iimashita.

She hugged me tightly and then said goodbye.    Show Details
私の母は車で私を空港まで送りました。

watashi no haha wa kuruma de watashi o kūkō made okurimashita.

My mother drove me to the airport.    Show Details
彼は隙間市場を見つけたことで、大富豪になりました。

kare wa sukima shijō o mitsuketa koto de, daifugō ni narimashita.

He became a millionaire after spotting a gap in the market.    Show Details
銀行ローンを得るのはそんなに難しくはありません。

ginkō rōn o eru no wa son'na ni muzukashiku wa arimasen.

Getting a bank loan isn't that difficult.    Show Details
その郵便屋さんは犬に噛まれました。

sono yūbin'ya san wa inu ni kamaremashita.

The postman was bitten by the dog.    Show Details
私は文法の勉強が嫌いです!

watashi wa bunpō no benkyō ga kirai desu!

I hate studying grammar!    Show Details
彼女は眠りに落ちました。

kanojo wa nemurini ochimashita.

She fell asleep.    Show Details
チケットを2枚下さい。大人1枚と子ども1枚です。

chiketto o 2 mai kudasai. otona 1 mai to kodomo 1 mai desu.

Two tickets please. One adult and one child.    Show Details
本当に楽しみです!ついにスキーに行けます!

hontōni tanoshimi desu! tsuini sukī ni ikemasu!

I'm so excited! Finally we go skiing!    Show Details
昨日は具体的には何があったんですか?

kinō wa gutaitekiniwa nani ga atta ndesu ka?

What exactly happened yesterday?    Show Details
私は色覚異常です。

watashi wa shikikaku ijō desu.

I'm colour blind.    Show Details
以前の会社ではどのくらい働きましたか?

izen no kaisha de wa dono kurai hatarakimashita ka?

How long did you work at your previous company?    Show Details
あなたはいつ生まれましたか?

anata wa itsu umare mashita ka?

When were you born?    Show Details
人間の体のほぼ65パーセントは水分です。

ningen no karada no hobo 65 pāsento wa suibun desu.

The human body is about 65 per cent water.    Show Details
私は、軍隊でロシア語を話すことを学びました。

watashi wa, guntai de roshiago o hanasu koto o manabimashita.

I learnt to speak Russian in the army.    Show Details
止まって! 信号は赤です!

tomatte! shingō wa aka desu!

Stop! The traffic light is red!    Show Details
彼女は緑茶が好きではありません。

kanojo wa ryokucha ga sukidewa arimasen.

She doesn't like green tea.    Show Details
その船は沈みました。

sono fune wa shizumimashita.

The ship sank.    Show Details
彼は5分前に家を出ました。

kare wa go fun maeni ie o demashita.

He left the house 5 minutes ago.    Show Details
私が今言ったことを理解できましたか?

watashi ga ima itta koto o rikai dekimashita ka?

Do you understand what I just said?    Show Details
私は彼女に医者に診てもらうよう勧めました。

watashi wa kanojo ni isha ni mitemorau yō susumemashita.

I advised her to go to the doctor.    Show Details
私達は昼食で会うよう約束しました。

watashitachi wa chūshoku de au yō yakusoku shimashita.

We had arranged to meet for lunch.    Show Details
仕事を探しているなら、新聞の週末版を見るといいですよ。

shigoto o sagashiteiru nara, shinbun no shūmatsuban o miru to ii desu yo.

If you are looking for a job, look at the weekend edition of a newspaper.    Show Details
こんにちは。私は新人です。

kon'nichiwa. watashi wa shinjin desu.

Hello, I'm new here. (in this company)    Show Details
スーツケースがとても重たいです。手伝ってもらえますか?

sūtsu kēsu ga totemo omotai desu. tetsudatte moraemasuka?

The suitcase is very heavy. Can you help me, please?    Show Details
音量を下げてもらえませんか?

onryō o sagete moraemasenka?

Could you turn down the volume please? (radio)    Show Details
私の収入は過去五年間で二倍になりました。

watashi no shūnyū wa kako gonenkan de nibai ni narimashita.

My income has doubled in the last 5 years.    Show Details
私の身長は170センチです。

watashi no shinchō wa 170 senchi desu.

I'm 1.70m tall.    Show Details
誰から見ても彼はとても疲れているように見えます。

dare kara mitemo kare wa totemo tsukareteiru yōni miemasu.

One can tell he is very tired.    Show Details
新しい先生はどうですか?私は彼女はとても良い人だと思います。

atarashii sensē wa dō desuka? watashi wa kanojo wa totemo yoi hito da to omoimasu.

How do you like the new teacher? I think she is very nice.    Show Details
ビザの申請はどこでできますか?

biza no shinsē wa doko de dekimasuka?

Where can I apply for a visa?    Show Details
« Previous123456789Next »