although

/ɔːlˈðəʊ/

ถึงแม้, แม้ว่า, ทั้ง ๆ ที่

Show Details
founder

/ˈfaʊndə/

ผู้ก่อตั้ง

Show Details
against

/əˈɡenst/

ขัดต่อ

Show Details
youth

/juːθ/

ความเยาว์

Show Details
amusement

ความบันเทิง

Show Details
empire

/ˈempaɪə/

เอ็มไพร์, อาณาจักร

Show Details
race

/reɪs/

1. พันธุ์ 2. แข่ง

Show Details
responsibility   (Pl: responsibilities)

/rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ/

ความรับผิดชอบ

Show Details
ambassador

/æmˈbæsədə/

เอกอัครราชทูต

Show Details
hatred

/ˈheɪtrɪd/

ความเกลียด

Show Details
volunteer

/ˌvɒlənˈtɪə/

1. อาสาสมัคร 2. อาสา

Show Details
international

/ˌɪntəˈnæʃən(ə)l/

ระหว่างประเทศ, สากล

Show Details
leopard

/ˈlepəd/

เสือดาว

Show Details
distinctive

เฉพาะ

Show Details
specific

/spɪˈsɪfɪk/

เฉพาะ

Show Details
Big Bang theory

ทฤษฎีบิ๊กแบง

Show Details
theory

/ˈθɪərɪ/

ทฤษฎี

Show Details
Israel

/ˈɪzreɪəl/

อิสราเอล

Show Details
Jewish

/ˈdʒuːɪʃ/

ชาวยิว

Show Details
reality   (Pl: realities)

/rɪˈælɪtɪ/

ความเป็นจริง

Show Details
nation

/ˈneɪʃən/

ชาติ

Show Details
describe

บรรยาย

Show Details
beast

สัตว์ร้าย

Show Details
knee

/niː/

เข่า

Show Details
bible

ไบเบิล

Show Details
melody

ทำนอง

Show Details
song

/sɒŋ/

เพลง

Show Details
entire

/ɪnˈtaɪə/

ทั้งนั้น

Show Details
fuel

/fjʊəl/

1. เชื้อเพลิง 2. เติมน้ำมัน

Show Details
difference

/ˈdɪfrəns/

/ˈdɪf(ə)rəns/

ความแตกต่าง

Show Details
sculpture

ประติมากรรม

Show Details
prisoner

/ˈprɪzənə/

นักโทษ

Show Details
weird

/wɪəd/

อุตริ, ประหลาด

Show Details
former

อดีต

Show Details
throughout

/θruːˈaʊt/

ตลอด, ทั่ว

Show Details
guitarist

/ɡɪˈtɑːrɪst/

นักกีตาร์

Show Details
conversation

บทสนทนา

Show Details
hell

/hel/

นรก

Show Details
sincere

/sɪnˈsɪə/

จริงใจ

Show Details
basic

/ˈbeɪsɪk/

ขั้นพื้นฐาน

Show Details
1234...6768Next »