counterfeit

ของปลอม

Show Details
goods

/gʊdz/

สินค้า

Show Details
salesman   (Pl: salesmen)

/ˈseɪlzmən/

พนักงานขาย

Show Details
guarantee

/ˌɡærənˈtiː/

รับประกัน

Show Details
online

ออนไลน์

Show Details
Romanian

/rəʊˈmeɪnɪən/

โรมาเนีย

Show Details
therapy   (Pl: therapies)

/ˈθerəpɪ/

การบำบัด

Show Details
elimination

/ɪˌlɪmɪˈneɪʃən/

การกำจัด, การขจัด

Show Details
kidney

/ˈkɪdnɪ/

ไต

Show Details
treatment

/ˈtriːtmənt/

วิธีรักษา

Show Details
heal

รักษา

Show Details
organ

/ˈɔːgən/

อวัยวะ

Show Details
deteriorate

/dɪˈtɪərɪəˌreɪt/

เสื่อม

Show Details
liver

/ˈlɪvə/

ตับ

Show Details
chronic

/ˈkrɒnɪk/

เรื้อรัง

Show Details
blog

/blɒɡ/

บล็อก

Show Details
surface

/ˈsɜːfɪs/

ผิว

Show Details
nature

/ˈneɪtʃə/

ธรรมชาติ

Show Details
immunity   (Pl: immunities)

/ɪˈmjuːnɪtɪ/

ภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทาน

Show Details
democracy

/dɪˈmɒkrəsɪ/

ประชาธิปไตย

Show Details
although

/ɔːlˈðəʊ/

ถึงแม้, แม้ว่า, ทั้ง ๆ ที่

Show Details
founder

/ˈfaʊndə/

ผู้ก่อตั้ง

Show Details
against

/əˈɡenst/

ขัดต่อ

Show Details
youth

/juːθ/

ความเยาว์

Show Details
amusement

ความบันเทิง

Show Details
empire

/ˈempaɪə/

เอ็มไพร์, อาณาจักร

Show Details
race

/reɪs/

1. พันธุ์ 2. แข่ง

Show Details
responsibility   (Pl: responsibilities)

/rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ/

ความรับผิดชอบ

Show Details
ambassador

/æmˈbæsədə/

เอกอัครราชทูต

Show Details
hatred

/ˈheɪtrɪd/

ความเกลียด

Show Details
volunteer

/ˌvɒlənˈtɪə/

1. อาสาสมัคร 2. อาสา

Show Details
international

/ˌɪntəˈnæʃən(ə)l/

ระหว่างประเทศ, สากล

Show Details
leopard

/ˈlepəd/

เสือดาว

Show Details
distinctive

เฉพาะ

Show Details
specific

/spɪˈsɪfɪk/

เฉพาะ

Show Details
Big Bang theory

ทฤษฎีบิ๊กแบง

Show Details
theory

/ˈθɪərɪ/

ทฤษฎี

Show Details
Israel

/ˈɪzreɪəl/

อิสราเอล

Show Details
Jewish

/ˈdʒuːɪʃ/

ชาวยิว

Show Details
reality   (Pl: realities)

/rɪˈælɪtɪ/

ความเป็นจริง

Show Details
1234...6869Next »