Dutch Word: de stalactiet
Plural: stalactieten
English Meaning: stalactite
Listen to Word:

Play Sound