Chinese Traditional: 亞洲
Chinese Simplified: 亚洲
Pinyin: ya4 zhou1
Pinyin (Alternative): ya3 zhou1
Zhuyin: ㄧㄚˋ ㄓㄡ
English Meaning: 1. Asia 2. Asian
German Meaning: Asien
Spanish Meaning: Asia

Example Sentences:

但願我有機會帶你認識亞洲文化。
但愿我有机会带你认识亚洲文化。
dan4 yuan4 wo3 you3 ji1 hui4 dai4 ni3 ren4 shi4 ya3 zhou1 wen2 hua4.
Hopefully, I'll have a chance to show you some of the Asian culture.
[Show Details]
與大部分亞洲國家相比, 臺灣相當小。
与大部分亚洲国家相比, 台湾相当小。
yu3 da4 bu4 fen4 ya4 zhou1 guo2 jia1 xiang1 bi3, tai2 wan1 xiang1 dang1 xiao3.
Compared to most Asian countries, Taiwan is fairly small.
[Show Details]
亞洲許多地方的人口很密集。
亚洲许多地方的人口很密集。
ya4 zhou1 xu3 duo1 di4 fang1 de5 ren2 kou3 hen3 mi4 ji2.
Many places in Asia are densely populated.
[Show Details]
亞洲女性通常看起來比實際年齡年輕很多。
亚洲女性通常看起来比实际年龄年轻很多。
ya4 zhou1 nü3 xing4 tong1 chang2 kan4 qi3 lai2 bi3 shi2 ji4 nian2 ling2 nian2 qing1 hen3 duo1.
Asian women often look much younger than they are.
[Show Details]
他明天就會結束亞洲之行返家了。
他明天就会结束亚洲之行返家了。
ta1 ming2 tian1 jiu4 hui4 jie2 shu4 ya4 zhou1 zhi1 xing2 fan3 jia1 le5.
He comes home from his trip to Asia tomorrow.
[Show Details]
卡拉OK在亞洲非常流行。
卡拉OK在亚洲非常流行。
ka3 la1 ok zai4 ya4 zhou1 fei1 chang2 liu2 xing2.
Karaoke is very popular in Asia.
[Show Details]
除了亞洲以外,最大的華人社區位於舊金山。
除了亚洲以外,最大的华人社区位于旧金山。
chu2 le5 ya4 zhou1 yi3 wai4, zui4 da4 de5 hua2 ren2 she4 qu1 wei4 yu2 jiu4 jin1 shan1.
The largest Chinese community outside Asia is located in San Francisco.
[Show Details]

Related Words:

 Mainland Pronunciation:1. Asia 2. Asian (abbreviation)

[Show Details]
 

zhōu

1. continent 2. islet, sand bar

Here: continent

[Show Details]


Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!