Chinese Traditional: 亞洲
Chinese Simplified: 亚洲
Pinyin: ya3 zhou1
Pinyin Mainland: ya4 zhou1
Zhuyin: ㄧㄚˇ ㄓㄡ
English Meaning: 1. Asia 2. Asian
German Meaning: Asien
Spanish Meaning: Asia
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

但願我有機會帶你認識亞洲文化。
但愿我有机会带你认识亚洲文化。
dan4 yuan4 wo3 you3 ji1 hui4 dai4 ni3 ren4 shi4 ya3 zhou1 wen2 hua4.
Hopefully, I'll have a chance to show you some of the Asian culture.
[Show Details]
與大部分亞洲國家相比, 臺灣相當小。
与大部分亚洲国家相比, 台湾相当小。
yu3 da4 bu4 fen4 ya4 zhou1 guo2 jia1 xiang1 bi3, tai2 wan1 xiang1 dang1 xiao3.
Compared to most Asian countries, Taiwan is fairly small.
[Show Details]
亞洲許多地方的人口很密集。
亚洲许多地方的人口很密集。
ya4 zhou1 xu3 duo1 di4 fang1 de5 ren2 kou3 hen3 mi4 ji2.
Many places in Asia are densely populated.
[Show Details]
亞洲女性通常看起來比實際年齡年輕很多。
亚洲女性通常看起来比实际年龄年轻很多。
ya4 zhou1 nü3 xing4 tong1 chang2 kan4 qi3 lai2 bi3 shi2 ji4 nian2 ling2 nian2 qing1 hen3 duo1.
Asian women often look much younger than they are.
[Show Details]
他明天就會結束亞洲之行返家了。
他明天就会结束亚洲之行返家了。
ta1 ming2 tian1 jiu4 hui4 jie2 shu4 ya4 zhou1 zhi1 xing2 fan3 jia1 le5.
He comes home from his trip to Asia tomorrow.
[Show Details]
卡拉OK在亞洲非常流行。
卡拉OK在亚洲非常流行。
ka3 la1 ok zai4 ya4 zhou1 fei1 chang2 liu2 xing2.
Karaoke is very popular in Asia.
[Show Details]
除了亞洲以外,最大的華人社區位於舊金山。
除了亚洲以外,最大的华人社区位于旧金山。
chu2 le5 ya4 zhou1 yi3 wai4, zui4 da4 de5 hua2 ren2 she4 qu1 wei4 yu2 jiu4 jin1 shan1.
The largest Chinese community outside Asia is located in San Francisco.
[Show Details]

Related Words:

 Mainland Pronunciation:1. Asia 2. Asian (abbreviation)

[Show Details]
 

zhōu

1. continent 2. islet, sand bar

Here: continent

[Show Details]