Chinese Traditional: 印度
Chinese Simplified: 印度
Pinyin: yin4 du4
Zhuyin: ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
English Meaning: 1. India 2. Indian
German Meaning: Indien
Spanish Meaning: India
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

印度孟買是全球最擁擠的城市。
印度孟买是全球最拥挤的城市。
yin4 du4 meng4 mai3 shi4 quan2 qiu2 zui4 yong3 ji3 de5 cheng2 shi4.
India's Mumbai is the most crowded city in the world.
[Show Details]
澳洲與印度的貿易往來很頻繁。
澳洲与印度的贸易往来很频繁。
ao4 zhou1 yu3 yin4 du4 de5 mao4 yi4 wang3 lai2 hen3 pin2 fan2.
Australia is doing a lot of trade with India.
[Show Details]
印度菜很辣。
印度菜很辣。
yin4 du4 cai4 hen3 la4.
Indian food is very spicy.
[Show Details]
有超過十億的人住在印度。
有超过十亿的人住在印度。
you3 chao1 guo4 shi2 yi4 de5 ren2 zhu4 zai4 yin4 du4.
More than a billion people live in India.
[Show Details]
為什麼牛在印度被視為神聖的?
为什么牛在印度被视为神圣的?
wei4 shen2 me5 niu2 zai4 yin4 du4 bei4 shi4 wei2 shen2 sheng4 de5?
Why are cows considered holy in India?
[Show Details]
父母之命的婚姻在印度很常見。
父母之命的婚姻在印度很常见。
fu4 mu3 zhi1 ming4 de5 hun1 yin1 zai4 yin4 du4 hen3 chang2 jian4.
Arranged marriages are common in India.
[Show Details]
我在印度的時候只喝瓶裝水。
我在印度的时候只喝瓶装水。
wo3 zai4 yin4 du4 de5 shi2 hou4 zhi3 he1 ping2 zhuang1 shui3.
When I'm in India I only drink bottled water.
[Show Details]