Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: kou3
Zhuyin: ㄎㄡˇ
English Meaning: 1. (formal) mouth 2. (a measure word for wells, breaths, mouths, number of family members) 3. entrance, opening
German Meaning: der Mund
Spanish Meaning: la boca
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我家前面的那口井很深。
我家前面的那口井很深。
wo3 jia1 qian2 mian4 de5 na4 kou3 jing3 hen3 shen1.
The well in front of my house is very deep.
[Show Details]
我在一個四口之家幫忙家務換取住宿。
我在一个四口之家帮忙家务换取住宿。
wo3 zai4 yi2 ge5 si4 kou3 zhi1 jia1 bang1 mang2 jia1 wu4 huan4 qu3 zhu4 su4.
I'm an au pair for a family of four.
[Show Details]
做完運動之後,我都會覺得口很渴。
做完运动之后,我都会觉得口很渴。
zuo4 wan2 yun4 dong4 zhi1 hou4, wo3 dou1 hui4 jue2 de5 kou3 hen3 ke3.
After doing exercise, I'm always very thirsty.
[Show Details]