Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: liu4
Zhuyin: ㄌㄧㄡˋ
English Meaning: six, 6
German Meaning: sechs
Spanish Meaning: seis

Example Sentences:

我前後做了六年的股市交易員。
我前后做了六年的股市交易员。
wo3 qian2 hou4 zuo4 le5 liu4 nian2 de5 gu3 shi4 jiao1 yi4 yuan2.
I have worked as a stock market trader for about six years.
[Show Details]
緬甸從一九六二年至今都在獨裁政權統治之下。
缅甸从一九六二年至今都在独裁政权统治之下。
mian3 dian4 cong2 yi1 jiu3 liu4 er4 nian2 zhi4 jin1 dou1 zai4 du2 cai2 zheng4 quan2 tong3 zhi4 zhi1 xia4.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
他每六個月捐一次血。
他每六个月捐一次血。
ta1 mei3 liu4 ge5 yue4 juan1 yi2 ci4 xie3.
He donates blood every six months.
[Show Details]
我的兒子六歲了。
我的儿子六岁了。
wo3 de5 er2 zi5 liu4 sui4 le5.
My son is six years old.
[Show Details]
英格蘭在一九六六年贏得世界盃冠軍。
英格兰在一九六六年赢得世界杯冠军。
ying1 ge2 lan2 zai4 yi1 jiu3 liu4 liu4 nian2 ying2 de2 shi4 jie4 bei1 guan4 jun1.
England won the world cup in 1966.
[Show Details]
格拉茨市有六所大學。
格拉茨市有六所大学。
ge2 la1 ci2 shi4 you3 liu4 suo3 da4 xue2.
The city of Graz has six universities.
[Show Details]
經過六年的修復,戲院重新開張。
经过六年的修复,戏院重新开张。
jing1 guo4 liu4 nian2 de5 xiu1 fu4, xi4 yuan4 chong2 xin1 kai1 zhang1.
After six years of restoration the theater has reopened.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!