Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: liu4
Zhuyin: ㄌㄧㄡˋ
English Meaning: six, 6
German Meaning: sechs
Spanish Meaning: seis
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我前後做了六年的股市交易員。
我前后做了六年的股市交易员。
wo3 qian2 hou4 zuo4 le5 liu4 nian2 de5 gu3 shi4 jiao1 yi4 yuan2.
I have worked as a stock market trader for about six years.
[Show Details]
緬甸從一九六二年至今都在獨裁政權統治之下。
缅甸从一九六二年至今都在独裁政权统治之下。
mian3 dian4 cong2 yi1 jiu3 liu4 er4 nian2 zhi4 jin1 dou1 zai4 du2 cai2 zheng4 quan2 tong3 zhi4 zhi1 xia4.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
他每六個月捐一次血。
他每六个月捐一次血。
ta1 mei3 liu4 ge5 yue4 juan1 yi2 ci4 xie3.
He donates blood every six months.
[Show Details]
我的兒子六歲了。
我的儿子六岁了。
wo3 de5 er2 zi5 liu4 sui4 le5.
My son is six years old.
[Show Details]
英格蘭在一九六六年贏得世界盃冠軍。
英格兰在一九六六年赢得世界杯冠军。
ying1 ge2 lan2 zai4 yi1 jiu3 liu4 liu4 nian2 ying2 de2 shi4 jie4 bei1 guan4 jun1.
England won the world cup in 1966.
[Show Details]
格拉茨市有六所大學。
格拉茨市有六所大学。
ge2 la1 ci2 shi4 you3 liu4 suo3 da4 xue2.
The city of Graz has six universities.
[Show Details]
經過六年的修復,戲院重新開張。
经过六年的修复,戏院重新开张。
jing1 guo4 liu4 nian2 de5 xiu1 fu4, xi4 yuan4 chong2 xin1 kai1 zhang1.
After six years of restoration the theater has reopened.
[Show Details]