Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zhu1
Zhuyin: ㄓㄨ
English Meaning: pig, hog, swine
German Meaning: Schwein
Spanish Meaning: el cerdo
Classifier: (tou2) or (zhi1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

中國十二生肖的順序是:鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬。
中国十二生肖的顺序是:鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。
zhong1 guo2 shi2 er4 sheng1 xiao4 de5 shun4 xu4 shi4:shu3 niu2 hu3 tu4 long2 she2 ma3 yang2 hou2 ji1 gou3 zhu1.
The order of Chinese zodiac twelve animals is: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Ram, Monkey, Cock, Dog and Pig.
[Show Details]
豬幾乎什麼都吃。
猪几乎什么都吃。
zhu1 ji1 hu1 shen2 me5 dou1 chi1.
Pigs eat almost anything.
[Show Details]
豬不會飛。
猪不会飞。
zhu1 bu4 hui4 fei1.
Pigs can't fly.
[Show Details]