Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: niu2
Zhuyin: ㄋㄧㄡˊ
English Meaning: 1. ox, cow, bull, cattle 2. (slang) awesome
German Meaning: die Kuh
Spanish Meaning: la vaca
Classifier: (tou2) or (zhi1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

中國十二生肖的順序是:鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬。
中国十二生肖的顺序是:鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。
zhong1 guo2 shi2 er4 sheng1 xiao4 de5 shun4 xu4 shi4:shu3 niu2 hu3 tu4 long2 she2 ma3 yang2 hou2 ji1 gou3 zhu1.
The order of Chinese zodiac twelve animals is: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Ram, Monkey, Cock, Dog and Pig.
[Show Details]
為什麼牛在印度被視為神聖的?
为什么牛在印度被视为神圣的?
wei4 shen2 me5 niu2 zai4 yin4 du4 bei4 shi4 wei2 shen2 sheng4 de5?
Why are cows considered holy in India?
[Show Details]