Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xing4
Zhuyin: ㄒㄧㄥˋ
English Meaning: 1. gender, sex 2. character, personality, nature 3. -ness, -ity (suffix) 4. quality, property
German Meaning: Geschlecht
Spanish Meaning: 1. genero, sexo 2. caracter, personalidad
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

科技已對我們的生活帶來革命性的變化。
科技已对我们的生活带来革命性的变化。
ke1 ji4 yi3 dui4 wo3 men5 de5 sheng1 huo2 dai4 lai2 ge2 ming4 xing4 de5 bian4 hua4.
Technology has revolutionised our lives.
[Show Details]
車諾比核災帶來了毀滅性的後果。
车诺比核灾带来了毁灭性的后果。
che1 nuo4 bi3 he2 zai1 dai4 lai2 le5 hui3 mie4 xing4 de5 hou4 guo3.
Chernobyl disaster had devastating consequences.
[Show Details]
我不認為他明白這個問題的嚴重性。
我不认为他明白这个问题的严重性。
wo3 bu2 ren4 wei2 ta1 ming2 bai2 zhe4 ge5 wen4 ti2 de5 yan2 zhong4 xing4.
I don't think he understands the seriousness of this issue.
[Show Details]
監督的人沒有察覺這個情況的嚴重性。
监督的人没有察觉这个情况的严重性。
jian1 du1 de5 ren2 mei2 you3 cha2 jue2 zhe4 ge5 qing2 kuang4 de5 yan2 zhong4 xing4.
The supervisor did not recognise the gravity of the situation.
[Show Details]
這部影片充滿了性和暴力。
这部影片充满了性和暴力。
zhe4 bu4 ying3 pian4 chong1 man3 le5 xing4 he2 bao4 li4.
This film is full of sex and violence.
[Show Details]
AB型陰性是一種罕見的血型。
AB型阴性是一种罕见的血型。
AB xing2 yin1 xing4 shi4 yi4 zhong3 han3 jian4 de5 xie3 xing2.
AB Negative is a rare blood type.
[Show Details]
這個新的細菌種類極具傳染性。
这个新的细菌种类极具传染性。
zhe4 ge5 xin1 de5 xi4 jun4 zhong3 lei4 ji2 ju4 chuan2 ran3 xing4.
This new strain of bacteria is highly infectious.
[Show Details]