Chinese Traditional: 紐約
Chinese Simplified: 纽约
Pinyin: niu3 yue1
Zhuyin: ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ
English Meaning: New York
German Meaning: New York
Spanish Meaning: Nueva York
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

紐約哪些地區的犯罪率比較低?
纽约哪些地区的犯罪率比较低?
niu3 yue1 na3 xie1 di4 qu1 de5 fan4 zui4 lü4 bi3 jiao4 di1?
Which areas of New York have lower crime rates?
[Show Details]
這架飛機將在三十分鐘後前往紐約。
这架飞机将在三十分钟后前往纽约。
zhe4 jia4 fei1 ji1 jiang1 zai4 san1 shi2 fen1 zhong1 hou4 qian2 wang3 niu3 yue1.
This plane leaves for New York in 30 minutes.
[Show Details]
紐約很值得去觀光。
纽约很值得去观光。
niu3 yue1 hen3 zhi2 de2 qu4 guan1 guang1.
New York is worth visiting.
[Show Details]
紐約是美國物價最高的城市。
纽约是美国物价最高的城市。
niu3 yue1 shi4 mei3 guo2 wu4 jia4 zui4 gao1 de5 cheng2 shi4.
New York is the most expensive city in the USA.
[Show Details]
我們要搬回紐約。
我们要搬回纽约。
wo3 men5 yao4 ban1 hui2 niu3 yue1.
We are moving back to New York.
[Show Details]
在紐約的計程車都是黃色的。
在纽约的计程车都是黄色的。
zai4 niu3 yue1 de5 ji4 cheng2 che1 dou1 shi4 huang2 se4 de5.
Taxis in New York are yellow.
[Show Details]
我聽說紐約到處是老鼠。
我听说纽约到处是老鼠。
wo3 ting1 shuo1 niu3 yue1 dao4 chu4 shi4 lao3 shu3.
I've heard New York is full of rats.
[Show Details]