Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: jiu3
Zhuyin: ㄐㄧㄡˇ
English Meaning: nine, 9
German Meaning: neun
Spanish Meaning: nueve

Example Sentences:

香港在西元一九九七年回歸中國的統治。
香港在西元一九九七年回归中国的统治。
xiang1 gang3 zai4 xi1 yuan2 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 hui2 gui1 zhong1 guo2 de5 tong3 zhi4.
Hong Kong was returned to China's governance in the year 1997 A.D.
[Show Details]
請問九號登機門在哪裡?
请问九号登机门在哪里?
qing3 wen4 jiu3 hao4 deng1 ji1 men2 zai4 na3 li3?
Excuse me! Where is gate 9? (airport)
[Show Details]
德國在一九九零年統一。
德国在一九九零年统一。
de2 guo2 zai4 yi1 jiu3 jiu3 ling2 nian2 tong3 yi1.
Germany was reunited in 1990.
[Show Details]
緬甸從一九六二年至今都在獨裁政權統治之下。
缅甸从一九六二年至今都在独裁政权统治之下。
mian3 dian4 cong2 yi1 jiu3 liu4 er4 nian2 zhi4 jin1 dou1 zai4 du2 cai2 zheng4 quan2 tong3 zhi4 zhi1 xia4.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
他的父母親在一九八五年離婚。
他的父母亲在一九八五年离婚。
ta1 de5 fu4 mu3 qin1 zai4 yi1 jiu3 ba1 wu3 nian2 li2 hun1.
In 1985, his parents divorced.
[Show Details]
我從九點工作到五點。
我从九点工作到五点。
wo3 cong2 jiu3 dian3 gong1 zuo4 dao4 wu3 dian3.
I work from 9 to 5 o'clock.
[Show Details]
鋼琴在一七零九年發明於義大利。
钢琴在一七零九年发明于义大利。
gang1 qin2 zai4 yi1 qi1 ling2 jiu3 nian2 fa1 ming2 yu2 yi4 da4 li4.
The piano was invented in 1709 in Italy.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!