Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: jiu3
Zhuyin: ㄐㄧㄡˇ
English Meaning: nine, 9
German Meaning: neun
Spanish Meaning: nueve
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

香港在西元一九九七年回歸中國的統治。
香港在西元一九九七年回归中国的统治。
xiang1 gang3 zai4 xi1 yuan2 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 hui2 gui1 zhong1 guo2 de5 tong3 zhi4.
Hong Kong was returned to China's governance in the year 1997 A.D.
[Show Details]
請問九號登機門在哪裡?
请问九号登机门在哪里?
qing3 wen4 jiu3 hao4 deng1 ji1 men2 zai4 na3 li3?
Excuse me! Where is gate 9? (airport)
[Show Details]
德國在一九九零年統一。
德国在一九九零年统一。
de2 guo2 zai4 yi1 jiu3 jiu3 ling2 nian2 tong3 yi1.
Germany was reunited in 1990.
[Show Details]
緬甸從一九六二年至今都在獨裁政權統治之下。
缅甸从一九六二年至今都在独裁政权统治之下。
mian3 dian4 cong2 yi1 jiu3 liu4 er4 nian2 zhi4 jin1 dou1 zai4 du2 cai2 zheng4 quan2 tong3 zhi4 zhi1 xia4.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
他的父母親在一九八五年離婚。
他的父母亲在一九八五年离婚。
ta1 de5 fu4 mu3 qin1 zai4 yi1 jiu3 ba1 wu3 nian2 li2 hun1.
In 1985, his parents divorced.
[Show Details]
我從九點工作到五點。
我从九点工作到五点。
wo3 cong2 jiu3 dian3 gong1 zuo4 dao4 wu3 dian3.
I work from 9 to 5 o'clock.
[Show Details]
鋼琴在一七零九年發明於義大利。
钢琴在一七零九年发明于义大利。
gang1 qin2 zai4 yi1 qi1 ling2 jiu3 nian2 fa1 ming2 yu2 yi4 da4 li4.
The piano was invented in 1709 in Italy.
[Show Details]