Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: bu4
Zhuyin: ㄅㄨˋ
English Meaning: not, no (4th tone)
German Meaning: nicht
Spanish Meaning: no
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

今天是星期六, 我們不上班。
今天是星期六, 我们不上班。
jin1 tian1 shi4 xing1 qi2 liu4, wo3 men5 bu4 shang4 ban1.
It is Saturday today, we don't work.
[Show Details]
你為什麼不跟我說話?
你为什么不跟我说话?
ni3 wei4 shen2 me5 bu4 gen1 wo3 shuo1 hua4?
Why don't you talk to me?
[Show Details]
我對那個服務生的態度很不滿意。
我对那个服务生的态度很不满意。
wo3 dui4 na4 ge5 fu2 wu4 sheng1 de5 tai4 du4 hen3 bu4 man3 yi4.
I'm very unsatisfied with that waiter's attitude.
[Show Details]
外公年紀太大了, 不 適合做這種工作。
外公年纪太大了, 不 适合做这种工作。
wai4 gong1 nian2 ji4 tai4 da4 le5, bu4 shi4 he2 zuo4 zhe4 zhong3 gong1 zuo4.
Grandpa is too old and not fit to do this job.
[Show Details]
你的飲食裡不應該有太多的碳水化合物。
你的饮食里不应该有太多的碳水化合物。
ni3 de5 yin3 shi2 li3 bu4 ying1 gai1 you3 tai4 duo1 de5 tan4 shui3 hua4 he2 wu4.
You shouldn't have too many carbohydrates in your diet.
[Show Details]
天下無不散的筵席。
天下无不散的筵席。
tian1 xia4 wu2 bu4 san4 de5 yan4 xi2.
There are no never ending banquets in the world. (Everything will eventually come to an end)
[Show Details]
有些醫師不認為素食比較健康。
有些医师不认为素食比较健康。
you3 xie1 yi1 shi1 bu4 ren4 wei2 su4 shi2 bi3 jiao4 jian4 kang1.
Some doctors disagree that a vegetarian diet is healthier.
[Show Details]