Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: shi2
Zhuyin: ㄕˊ
English Meaning: ten, 10
German Meaning: zehn
Spanish Meaning: diez

Example Sentences:

我想生十個小孩。
我想生十个小孩。
wo3 xiang3 sheng1 shi2 ge5 xiao3 hai2.
I'd like to have 10 children.
[Show Details]
這條路有十公里長。
这条路有十公里长。
zhe4 tiao2 lu4 you3 shi2 gong1 li3 chang2.
This road is 10 kilometers long.
[Show Details]
走路大約十分鐘左右。
走路大约十分钟左右。
zou3 lu4 da4 yue1 shi2 fen1 zhong1 zuo3 you4.
It is about a ten minute walk.
[Show Details]
我可以用俄文從一數到十。
我可以用俄文从一数到十。
wo3 ke3 yi3 yong4 e4 wen2 cong2 yi1 shu3 dao4 shi2.
I can count from one to ten in Russian.
[Show Details]
可卡獵犬大約可活十至十五年。
可卡猎犬大约可活十至十五年。
ke3 ka3 lie4 quan3 da4 yue1 ke3 huo2 shi2 zhi4 shi2 wu3 nian2.
A cocker spaniel lives around 10 to 15 years.
[Show Details]
巴黎在一九一零年曾經淹水將近十天。
巴黎在一九一零年曾经淹水将近十天。
ba1 li2 zai4 yi1 jiu3 yi1 ling2 nian2 ceng2 jing1 yan1 shui3 jiang1 jin4 shi2 tian1.
In 1910, Paris was flooded for nearly 10 days.
[Show Details]
十公尺高的海嘯侵襲日本的仙台市。
十公尺高的海啸侵袭日本的仙台市。
shi2 gong1 chi3 gao1 de5 hai3 xiao4 qin1 xi2 ri4 ben3 de5 xian1 tai2 shi4.
A 10-metre tsunami hit the Japanese town Sendai.
[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!