Chinese Traditional: 英國
Chinese Simplified: 英国
Pinyin: ying1 guo2
Zhuyin: ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ
English Meaning: United Kingdom, Great Britain
German Meaning: Großbritannien, England
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

英國的國碼是四四, 不用撥前面第一個零。
英国的国码是四四, 不用拨前面第一个零。
ying1 guo2 de5 guo2 ma3 shi4 si4 si4, bu2 yong4 bo1 qian2 mian4 di4 yi1 ge5 ling2.
The international dialing code for the UK is 44 and you don't have to dial the first 0.
[Show Details]
在英國通常九月中左右就開始變冷。
在英国通常九月中左右就开始变冷。
zai4 ying1 guo2 tong1 chang2 jiu3 yue4 zhong1 zuo3 you4 jiu4 kai1 shi3 bian4 leng3.
In Britain, it usually starts to get chilly around the middle of September.
[Show Details]
亞瑟王是傳說中的英國國王。
亚瑟王是传说中的英国国王。
ya3 se4 wang2 shi4 chuan2 shuo1 zhong1 de5 ying1 guo2 guo2 wang2.
King Arthur is a legendary British king.
[Show Details]
英國和法國之間有一條海底隧道。
英国和法国之间有一条海底隧道。
ying1 guo2 han4 fa4 guo2 zhi1 jian1 you3 yi1 tiao2 hai3 di3 sui4 dao4.
There is an undersea tunnel between England and France.
[Show Details]
他已經在英國非法工作兩年了。
他已经在英国非法工作两年了。
ta1 yi3 jing1 zai4 ying1 guo2 fei1 fa3 gong1 zuo4 liang3 nian2 le5.
He has been working illegally in the UK for two years.
[Show Details]
茶在英國很受歡迎。
茶在英国很受欢迎。
cha2 zai4 ying1 guo2 hen3 shou4 huan1 ying2.
Tea is very popular in Great Britain.
[Show Details]
英國沒有身份證。
英国没有身份证。
ying1 guo2 mei2 you3 shen1 fen4 zheng4.
The UK doesn't have ID cards.
[Show Details]

Related Words:

 

yīng

1. British, English 2. brave, outstanding 3. United Kingdom, England

Here: English

[Show Details]
 

guó

nation, country, state

[Show Details]