Chinese Traditional: 贏得
Chinese Simplified: 赢得
Pinyin: ying2 de2
Zhuyin: ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ
English Meaning: to win, to gain
German Meaning: gewinnen
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

這個選手很輕鬆地贏得全國比賽。
这个选手很轻松地赢得全国比赛。
zhe4 ge5 xuan3 shou3 hen3 qing1 song1 di5 ying2 de2 quan2 guo2 bi3 sai4.
This contestant won the national competition very easily.
[Show Details]
英格蘭在一九六六年贏得世界盃冠軍。
英格兰在一九六六年赢得世界杯冠军。
ying1 ge2 lan2 zai4 yi1 jiu3 liu4 liu4 nian2 ying2 de2 shi4 jie4 bei1 guan4 jun1.
England won the world cup in 1966.
[Show Details]
烏拉圭在一九三零年贏得第一次世界盃決賽。
乌拉圭在一九三零年赢得第一次世界杯决赛。
wu1 la1 gui1 zai4 yi1 jiu3 san1 ling2 nian2 ying2 de2 di4 yi1 ci4 shi4 jie4 bei1 jue2 sai4.
Uruguay won the first World Cup final in 1930.
[Show Details]
首相帶領工黨贏得壓倒性大選勝利。
首相带领工党赢得压倒性大选胜利。
shou3 xiang4 dai4 ling3 gong1 dang3 ying2 de2 ya1 dao3 xing4 da4 xuan3 sheng4 li4.
The Prime Minister led the Labour Party to a landslide victory in the general election.
[Show Details]
想到我們能贏得二十七面奧運金牌,情緒就十分激動。
想到我们能赢得二十七面奥运金牌,情绪就十分激动。
xiang3 dao4 wo3 men5 neng2 ying2 de2 er4 shi2 qi1 mian4 ao4 yun4 jin1 pai2, qing2 xu4 jiu4 shi2 fen1 ji1 dong4.
It was mind-blowing to think that we had won twenty seven Olympics gold medals.
[Show Details]

Related Words:

 

yíng

1. to win 2. to profit

[Show Details]
 to catch, to get, to obtain

[Show Details]

LearnWithOliver.com

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Watch a short Intro by a real user!

Click here to Sign Up Free!