Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: yi1
Zhuyin:
English Meaning: 1. one, 1 2. as soon as 3. single, alone 4. each, every 5. same, identical
German Meaning: eins
Spanish Meaning: uno

Example Sentences:

今晚有一個搖滾音樂演唱會, 妳要不要和我一起去?
今晚有一个摇滚音乐演唱会, 妳要不要和我一起去?
jin1 wan3 you3 yi1 ge5 yao2 gun3 yin1 yue4 yan3 chang4 hui4, ni3 yao4 bu2 yao4 he2 wo3 yi4 qi3 qu4?
There is a rock concert tonight, want to come with me?
[Show Details]
二零一二年的奧運在倫敦。
二零一二年的奥运在伦敦。
er4 ling2 yi1 er4 nian2 de5 ao4 yun4 zai4 lun2 dun1.
The 2012 Olympics are in London.
[Show Details]
香港在西元一九九七年回歸中國的統治。
香港在西元一九九七年回归中国的统治。
xiang1 gang3 zai4 xi1 yuan2 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 hui2 gui1 zhong1 guo2 de5 tong3 zhi4.
Hong Kong was returned to China's governance in the year 1997 A.D.
[Show Details]
在電腦螢幕旁放一盆仙人掌可以減少輻射。
在电脑萤幕旁放一盆仙人掌可以减少辐射。
zai4 dian4 nao3 ying2 mu4 pang2 fang4 yi1 pen2 xian1 ren2 zhang3 ke3 yi3 jian3 shao3 fu2 she4.
Putting a potted cactus next to a computer monitor can reduce the radiation.
[Show Details]
他左手臂上有一個刺青。
他左手臂上有一个刺青。
ta1 zuo3 shou3 bi4 shang4 you3 yi1 ge5 ci4 qing1.
He has a tattoo on his left arm.
[Show Details]
黛安娜王妃在一九九七年八月三十一日一場車禍中喪生。
黛安娜王妃在一九九七年八月三十一日一场车祸中丧生。
dai4 an1 na4 wang2 fei1 zai4 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 ba1 yue4 san1 shi2 yi1 ri4 yi1 chang3 che1 huo4 zhong1 sang4 sheng1.
Princess Diana died in a car accident on the 31st of August, 1997.
[Show Details]
利物浦有一面牆壁可以旋轉三百六十度。
利物浦有一面墙壁可以旋转三百六十度。
li4 wu4 pu3 you3 yi1 mian4 qiang2 bi4 ke3 yi3 xuan2 zhuan3 san1 bai3 liu4 shi2 du4.
In Liverpool, there is a wall that can rotate 360 degrees.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!