Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: yi1
Zhuyin:
English Meaning: 1. one, 1 2. as soon as 3. single
German Meaning: eins
Spanish Meaning: uno
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

今晚有一個搖滾音樂演唱會, 妳要不要和我一起去?
今晚有一个摇滚音乐演唱会, 妳要不要和我一起去?
jin1 wan3 you3 yi1 ge5 yao2 gun3 yin1 yue4 yan3 chang4 hui4, ni3 yao4 bu2 yao4 he2 wo3 yi4 qi3 qu4?
There is a rock concert tonight, want to come with me?
[Show Details]
二零一二年的奧運在倫敦。
二零一二年的奥运在伦敦。
er4 ling2 yi1 er4 nian2 de5 ao4 yun4 zai4 lun2 dun1.
The 2012 Olympics are in London.
[Show Details]
香港在西元一九九七年回歸中國的統治。
香港在西元一九九七年回归中国的统治。
xiang1 gang3 zai4 xi1 yuan2 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 hui2 gui1 zhong1 guo2 de5 tong3 zhi4.
Hong Kong was returned to China's governance in the year 1997 A.D.
[Show Details]
在電腦螢幕旁放一盆仙人掌可以減少輻射。
在电脑萤幕旁放一盆仙人掌可以减少辐射。
zai4 dian4 nao3 ying2 mu4 pang2 fang4 yi1 pen2 xian1 ren2 zhang3 ke3 yi3 jian3 shao3 fu2 she4.
Putting a potted cactus next to a computer monitor can reduce the radiation.
[Show Details]
他左手臂上有一個刺青。
他左手臂上有一个刺青。
ta1 zuo3 shou3 bi4 shang4 you3 yi1 ge5 ci4 qing1.
He has a tattoo on his left arm.
[Show Details]
黛安娜王妃在一九九七年八月三十一日一場車禍中喪生。
黛安娜王妃在一九九七年八月三十一日一场车祸中丧生。
dai4 an1 na4 wang2 fei1 zai4 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 ba1 yue4 san1 shi2 yi1 ri4 yi1 chang3 che1 huo4 zhong1 sang4 sheng1.
Princess Diana died in a car accident on the 31st of August, 1997.
[Show Details]
利物浦有一面牆壁可以旋轉三百六十度。
利物浦有一面墙壁可以旋转三百六十度。
li4 wu4 pu3 you3 yi1 mian4 qiang2 bi4 ke3 yi3 xuan2 zhuan3 san1 bai3 liu4 shi2 du4.
In Liverpool, there is a wall that can rotate 360 degrees.
[Show Details]