Chinese Traditional: 北京
Chinese Simplified: 北京
Pinyin: bei3 jing1
Zhuyin: ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ
English Meaning: Beijing, Peking (capital of Mainland China)
German Meaning: Peking
Spanish Meaning: Pekín
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

美國總統布希下個月將拜訪北京。
美国总统布西下个月将拜访北京。
mei3 guo2 zong3 tong3 bu4 xi1 xia4 ge5 yue4 jiang1 bai4 fang3 bei3 jing1.
American President Bush will visit Beijing next month.
[Show Details]
位於北京市中心的就是「紫禁城」。
位于北京市中心的就是「紫禁城」。
wei4 yu2 bei3 jing1 shi4 zhong1 xin1 de5 jiu4 shi4「zi3 jin4 cheng2」.
In the centre of Beijing is the "Forbidden City".
[Show Details]

Related Words:

 

běi

north

[Show Details]
 

jīng

the capital of a country

[Show Details]