Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: liu2
Zhuyin: ㄌㄧㄡˊ
English Meaning: 1. to leave 2. to stay 3. to retain, to keep, to remain, to preserve
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

那位老先生留著長鬍子。
那位老先生留着长胡子。
na4 wei4 lao3 xian1 sheng5 liu2 zhe5 chang2 hu2 zi5.
The old man has a long beard.
[Show Details]
你想留下來過夜嗎?
你想留下来过夜吗?
ni3 xiang3 liu2 xia4 lai2 guo4 ye4 ma5?
Would you like to stay the night?
[Show Details]
我們把行李留在旅館。
我们把行李留在旅馆。
wo3 men5 ba3 xing2 li3 liu2 zai4 lü3 guan3.
We left the luggage at the hotel.
[Show Details]
我留了一張紙條給你。
我留了一张纸条给你。
wo3 liu2 le5 yi1 zhang1 zhi3 tiao2 gei3 ni3.
I left you a note.
[Show Details]
留得青山在,不怕沒材燒。
留得青山在,不怕没材烧。
liu2 de2 qing1 shan1 zai4, bu2 pa4 mei2 cai2 shao1.
While there's life there's hope
[Show Details]
她在廚房的桌子上留了一張紙條。
她在厨房的桌子上留了一张纸条。
ta1 zai4 chu2 fang2 de5 zhuo1 zi5 shang4 liu2 le5 yi1 zhang1 zhi3 tiao2.
She left a note on the kitchen table.
[Show Details]