Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: yan1
Zhuyin: ㄧㄢ
English Meaning: 1. cigarette 2. smoke 3. vapour
German Meaning: Zigarette
Classifier: (gen1) or (zhi1) or (bao1) or (tiao2)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她一天抽幾根煙?
她一天抽几根烟?
ta1 yi4 tian1 chou1 ji3 gen1 yan1?
How many cigarettes does she smoke a day?
[Show Details]
外公通常一天抽兩包煙。
外公通常一天抽两包烟。
wai4 gong1 tong1 chang2 yi4 tian1 chou1 liang3 bao1 yan1.
Grandpa usually smokes two packs of cigarettes per day.
[Show Details]
你可以給我一根煙嗎?
你可以给我一根烟吗?
ni3 ke3 yi3 gei3 wo3 yi4 gen1 yan1 ma5?
Do you have a cigarette for me?
[Show Details]