Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ji2
Zhuyin: ㄐㄧˊ
English Meaning: 1. extremely, utmost 2. pole, top (geography, physics)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她極為固執。
她极为固执。
ta1 ji2 wei2 gu4 zhi2.
She is extremely stubborn.
[Show Details]
這個新的細菌種類極具傳染性。
这个新的细菌种类极具传染性。
zhe4 ge5 xin1 de5 xi4 jun4 zhong3 lei4 ji2 ju4 chuan2 ran3 xing4.
This new strain of bacteria is highly infectious.
[Show Details]
鄧麗君是一位在亞洲極具影響力的台灣歌壇巨星。
邓丽君是一位在亚洲极具影响力的台湾歌坛巨星。
deng4 li4 jun1 shi4 yi2 wei4 zai4 ya4 zhou1 ji2 ju4 ying3 xiang3 li4 de5 tai2 wan1 ge1 tan2 ju4 xing1.
Teresa Teng was an influential Taiwanese pop music super star in Asia.
[Show Details]