Chinese Traditional: 國家
Chinese Simplified: 国家
Pinyin: guo2 jia1
Zhuyin: ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ
English Meaning: state, country, nation
German Meaning: Land, Nation
Spanish Meaning: país, nación
Classifier: (ge5)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

投票在民主國家是很重要的。
投票在民主国家是很重要的。
tou2 piao4 zai4 min2 zhu3 guo2 jia1 shi4 hen3 zhong4 yao4 de5.
It is important to vote in a democratic country.
[Show Details]
你妹妹什麼時候抵達這個國家?
你妹妹什么时候抵达这个国家?
ni3 mei4 mei5 shen2 me5 shi2 hou4 di3 da2 zhe4 ge5 guo2 jia1?
When did your (younger) sister arrive in this country?
[Show Details]
與大部分亞洲國家相比, 臺灣相當小。
与大部分亚洲国家相比, 台湾相当小。
yu3 da4 bu4 fen4 ya4 zhou1 guo2 jia1 xiang1 bi3, tai2 wan1 xiang1 dang1 xiao3.
Compared to most Asian countries, Taiwan is fairly small.
[Show Details]
瑞士是一個美麗的國家。
瑞士是一个美丽的国家。
rui4 shi4 shi4 yi2 ge5 mei3 li4 de5 guo2 jia1.
Switzerland is a beautiful country.
[Show Details]
那個國家現在正在打仗。
那个国家现在正在打仗。
na4 ge5 guo2 jia1 xian4 zai4 zheng4 zai4 da3 zhang4.
That country is now at war.
[Show Details]
這個國家對毒販的懲罰非常嚴厲。
这个国家对毒贩的惩罚非常严厉。
zhe4 ge5 guo2 jia1 dui4 du2 fan4 de5 cheng2 fa2 fei1 chang2 yan2 li4.
Drug dealers are punished severely in this country.
[Show Details]
荷蘭是一個非常自由的國家。
荷兰是一个非常自由的国家。
he2 lan2 shi4 yi2 ge5 fei1 chang2 zi4 you2 de5 guo2 jia1.
Holland is a very liberal country.
[Show Details]

Related Words:

 

guó

nation, country, state

[Show Details]
 

jiā

1. home, residence, house 2. family 3. (a measure word for shops, restaurants, hotels) 4. (suffix indicating specialty of a person) 5. specialist 6. (suffix used after a noun to specify a type of person)

Here: home, residence, house, family

[Show Details]