Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xiang4
Zhuyin: ㄒㄧㄤˋ
English Meaning: 1. to look like, to be like, to look as if 2. such as 3. appearance, image, portrait 4. similar to

Example Sentences:

這兩個姐妹長得真像。
这两个姐妹长得真像。
zhe4 liang3 ge5 jie3 mei4 zhang3 de5 zhen1 xiang4.
These two sisters look really similar.
[Show Details]
每個中文字都像一幅圖畫。
每个中文字都像一幅图画。
mei3 ge5 zhong1 wen2 zi4 dou1 xiang4 yi4 fu2 tu2 hua4.
Each Chinese character looks like a picture.
[Show Details]
我一個朋友酒醉駕車時像瘋子一樣。
我一个朋友酒醉驾车时像疯子一样。
wo3 yi2 ge5 peng2 you3 jiu3 zui4 jia4 che1 shi2 xiang4 feng1 zi5 yi2 yang4.
A friend of mine drives like a maniac when he is drunk.
[Show Details]
人生就像一盒巧克力,你永遠不知道裡面裝的是什麼。
人生就像一盒巧克力,你永远不知道里面装的是什么。
ren2 sheng1 jiu4 xiang4 yi4 he2 qiao3 ke1 li4, ni3 yong3 yuan3 bu4 zhi1 dao4 li3 mian4 zhuang1 de5 shi4 shen2 me5.
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
[Show Details]
你穿這套西裝看起來像個會計!
你穿这套西装看起来像个会计!
ni3 chuan1 zhe4 tao4 xi1 zhuang1 kan4 qi3 lai2 xiang4 ge5 kuai4 ji4!
With this suit you look like an accountant!
[Show Details]
像妳這樣的美女沒有男朋友嗎?
像妳这样的美女没有男朋友吗?
xiang4 ni3 zhe4 yang4 de5 mei3 nü3 mei2 you3 nan2 peng2 you3 ma5?
A beautiful girl like you doesn't have a boyfriend?
[Show Details]
這間旅館的外型設計得像一座城堡。
这间旅馆的外型设计得像一座城堡。
zhe4 jian1 lü3 guan3 de5 wai4 xing2 she4 ji4 de5 xiang4 yi2 zuo4 cheng2 bao3.
This hotel was designed to look like a castle.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!