Chinese Traditional: 便宜
Chinese Simplified: 便宜
Pinyin: pian2 yi2
Zhuyin: ㄆㄧㄢˊ ㄧˊ
English Meaning: cheap, inexpensive
German Meaning: preiswert, billig
Spanish Meaning: barato
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我買了一些便宜的東西。
我买了一些便宜的东西。
wo3 mai3 le5 yi4 xie1 pian2 yi2 de5 dong1 xi1.
I bought a few cheap things.
[Show Details]
你要外帶嗎?外帶比較便宜。
你要外带吗?外带比较便宜。
ni3 yao4 wai4 dai4 ma5? wai4 dai4 bi3 jiao4 pian2 yi2.
Would you like a take-out? Take-outs are cheaper.
[Show Details]
你可以算便宜點嗎?
你可以算便宜点吗?
ni3 ke3 yi3 suan4 pian2 yi2 dian3 ma5?
Could you offer a cheaper price?
[Show Details]
這間房間比較便宜,但是沒有海景。
这间房间比较便宜,但是没有海景。
zhe4 jian1 fang2 jian1 bi3 jiao4 pian2 yi2, dan4 shi4 mei2 you3 hai3 jing3.
This room is cheaper but doesn't have a sea view.
[Show Details]
老實說,那家旅館不是很好,但很便宜。
老实说,那家旅馆不是很好,但很便宜。
lao3 shi2 shuo1, na4 jia1 lü3 guan3 bu2 shi4 hen3 hao3, dan4 hen3 pian2 yi2.
Admittedly, the hotel wasn't very good, but it was very cheap.
[Show Details]
這個好便宜。有什麼附帶條件嗎?
这个好便宜。有什么附带条件吗?
zhe4 ge5 hao3 pian2 yi2. you3 shen2 me5 fu4 dai4 tiao2 jian4 ma5?
This is very cheap. What's the catch?
[Show Details]
我不常坐飛機,因為坐火車比較便宜。
我不常坐飞机,因为坐火车比较便宜。
wo3 bu4 chang2 zuo4 fei1 ji1, yin1 wei4 zuo4 huo3 che1 bi3 jiao4 pian2 yi2.
I don't fly often, because it's cheaper by train.
[Show Details]

Related Words:

便   便

pián

cheap

[Show Details]
 proper, suitable, appropriate

[Show Details]