Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: cai2
Zhuyin: ㄘㄞˊ
English Meaning: 1. only (then), only if, just 2. talent, ability
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

晚上這麼晚才睡,實在不像你的作風。
晚上这么晚才睡,实在不像你的作风。
wan3 shang4 zhe4 me5 wan3 cai2 shui4, shi2 zai4 bu2 xiang4 ni3 de5 zuo4 feng1.
It is not like you to go to bed so late at night.
[Show Details]
只有商務艙持票人才可以使用貴賓休息室。
只有商务舱持票人才可以使用贵宾休息室。
zhi3 you3 shang1 wu4 cang1 chi2 piao4 ren2 cai2 ke3 yi3 shi3 yong4 gui4 bin1 xiu1 xi2 shi4.
Only business class ticket holders can use the VIP Lounge.
[Show Details]
你睡覺時最好掛蚊帳才不會被蚊子咬。
你睡觉时最好挂蚊帐才不会被蚊子咬。
ni3 shui4 jiao4 shi2 zui4 hao3 gua4 wen2 zhang4 cai2 bu2 hui4 bei4 wen2 zi5 yao3.
You had better hang a mosquito net while sleeping in order to avoid mosquito bites.
[Show Details]
我爸爸明天晚上才會到家。
我爸爸明天晚上才会到家。
wo3 ba4 ba5 ming2 tian1 wan3 shang4 cai2 hui4 dao4 jia1.
My father will not arrive home until tomorrow night.
[Show Details]
我妹夫才三十歲就有白頭髮了。
我妹夫才三十岁就有白头发了。
wo3 mei4 fu1 cai2 san1 shi2 sui4 jiu4 you3 bai2 tou2 fa3 le5.
My younger sister's husband has grey hair and he is only thirty.
[Show Details]
她出車禍後花了很長一段時間才復原。
她出车祸后花了很长一段时间才复原。
ta1 chu1 che1 huo4 hou4 hua1 le5 hen3 chang2 yi1 duan4 shi2 jian1 cai2 fu4 yuan2.
It took her a long time to recover from the car accident.
[Show Details]
天空才是我的極限。
天空才是我的极限。
tian1 kong1 cai2 shi4 wo3 de5 ji2 xian4.
The sky is my limit.
[Show Details]