Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: geng4
Zhuyin: ㄍㄥˋ
English Meaning: more, further
German Meaning: mehr

Example Sentences:

如果沒有這麼多垃圾信件就更完美了。
如果没有这么多垃圾信件就更完美了。
ru2 guo3 mei2 you3 zhe4 me5 duo1 le4 se4 xin4 jian4 jiu4 geng4 wan2 mei3 le5.
It would be perfect if there wasn't so much spam every day.
[Show Details]
許多名流們用肉毒桿菌讓自己看起來更美。
许多名流们用肉毒杆菌让自己看起来更美。
xu3 duo1 ming2 liu2 men5 yong4 rou4 du2 gan3 jun4 rang4 zi4 ji3 kan4 qi3 lai2 geng4 mei3.
A lot of celebrities use Botox to help them look prettier.
[Show Details]
他決定更努力學習,多背單字。
他决定更努力学习,多背单字。
ta1 jue2 ding4 geng4 nu3 li4 xue2 xi2, duo1 bei4 dan1 zi4.
He decided to study harder and to memorize more words.
[Show Details]
綠茶比紅茶更健康。
绿茶比红茶更健康。
lü4 cha2 bi3 hong2 cha2 geng4 jian4 kang1.
Green tea is healthier than black tea.
[Show Details]
女人比男人更情緒化。
女人比男人更情绪化。
nü3 ren2 bi3 nan2 ren2 geng4 qing2 xu4 hua4.
Women are more emotional than men.
[Show Details]
奧黛麗赫本喜歡平靜的生活更甚於華麗的派對。
奥黛丽赫本喜欢平静的生活更甚于华丽的派对。
ao4 dai4 li4 he4 ben3 xi3 huan1 ping2 jing4 de5 sheng1 huo2 geng4 shen4 yu2 hua2 li4 de5 pai4 dui4.
Audrey Hepburn preferred a quiet life to glamorous parties.
[Show Details]
我們需要更有系統與組織。
我们需要更有系统与组织。
wo3 men5 xu1 yao4 geng4 you3 xi4 tong3 yu3 zu3 zhi1.
We need to be more organised.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!