Chinese Traditional: 一些
Chinese Simplified: 一些
Pinyin: yi4 xie1
Zhuyin: ㄧˋ ㄒㄧㄝ
English Meaning: a few, some, a little
German Meaning: etwas, ein paar, ein bisschen
Spanish Meaning: algunos, un poco, algo
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我買了一些便宜的東西。
我买了一些便宜的东西。
wo3 mai3 le5 yi4 xie1 pian2 yi2 de5 dong1 xi1.
I bought a few cheap things.
[Show Details]
我曾有一些很糟的工作經驗。
我曾有一些很糟的工作经验。
wo3 ceng2 you3 yi4 xie1 hen3 zao1 de5 gong1 zuo4 jing1 yan4.
I have had some terrible working experience in the past.
[Show Details]
這個履歷表上的一些資料是假造的。
这个履历表上的一些资料是假造的。
zhe4 ge5 lü3 li4 biao3 shang4 de5 yi4 xie1 zi1 liao4 shi4 jia3 zao4 de5.
Some information on this resume was false.
[Show Details]
我可以給你一些建議嗎?
我可以给你一些建议吗?
wo3 ke3 yi3 gei3 ni3 yi4 xie1 jian4 yi4 ma5?
Can I offer you some advice?
[Show Details]
你可以買一些水果和蔬菜嗎?
你可以买一些水果和蔬菜吗?
ni3 ke3 yi3 mai3 yi4 xie1 shui3 guo3 he2 shu1 cai4 ma5?
Could you buy some fruits and vegetables?
[Show Details]
我需要一些工具來修我的車子。
我需要一些工具来修我的车子。
wo3 xu1 yao4 yi4 xie1 gong1 ju4 lai2 xiu1 wo3 de5 che1 zi5.
I need some tools to fix my car.
[Show Details]
我想匯一些錢到我英國的銀行。
我想汇一些钱到我英国的银行。
wo3 xiang3 hui4 yi4 xie1 qian2 dao4 wo3 ying1 guo2 de5 yin2 hang2.
I'd like to transfer some money to my UK bank.
[Show Details]

Related Words:

 1. one, 1 2. as soon as 3. single

Here: one, 1, single

[Show Details]
 

xiē

some, few, several

[Show Details]