Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: er4
Zhuyin: ㄦˋ
English Meaning: two, 2
German Meaning: zwei
Spanish Meaning: dos

Example Sentences:

二零一二年的奧運在倫敦。
二零一二年的奥运在伦敦。
er4 ling2 yi1 er4 nian2 de5 ao4 yun4 zai4 lun2 dun1.
The 2012 Olympics are in London.
[Show Details]
一加一等於二。
一加一等于二。
yi1 jia1 yi1 deng3 yu2 er4.
One plus one equals two. (1+1=2)
[Show Details]
緬甸從一九六二年至今都在獨裁政權統治之下。
缅甸从一九六二年至今都在独裁政权统治之下。
mian3 dian4 cong2 yi1 jiu3 liu4 er4 nian2 zhi4 jin1 dou1 zai4 du2 cai2 zheng4 quan2 tong3 zhi4 zhi1 xia4.
Burma has been under a dictatorship since 1962.
[Show Details]
英國在二零零四年禁止獵狐狸。
英国在二零零四年禁止猎狐狸。
ying1 guo2 zai4 er4 ling2 ling2 si4 nian2 jin4 zhi3 lie4 hu2 li2.
In the UK fox-hunting was banned in 2004.
[Show Details]
非洲首次的世界盃在二零一零年舉行。
非洲首次的世界杯在二零一零年举行。
fei1 zhou1 shou3 ci4 de5 shi4 jie4 bei1 zai4 er4 ling2 yi1 ling2 nian2 ju3 xing2.
The first World Cup in Africa took place in 2010.
[Show Details]
終場比數是二比一。
终场比数是二比一。
zhong1 chang3 bi3 shu4 shi4 er4 bi3 yi1.
The final score is 2-1.
[Show Details]
拿破崙在一八一二年侵略俄國。
拿破仑在一八一二年侵略俄国。
na2 po4 lun2 zai4 yi1 ba1 yi1 er4 nian2 qin1 lüe4 e4 guo2.
Napoleon invaded Russia in 1812.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!