Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xie1
Zhuyin: ㄒㄧㄝ
English Meaning: some, few, several
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

老實說,我不確定該帶些什麼禮物。
老实说,我不确定该带些什么礼物。
lao3 shi2 shuo1, wo3 bu2 que4 ding4 gai1 dai4 xie1 shen2 me5 li3 wu4.
Honestly speaking, I was not sure what gifts to bring.
[Show Details]
我會去市場買些麵包和水果。
我会去市场买些面包和水果。
wo3 hui4 qu4 shi4 chang3 mai3 xie1 mian4 bao1 he2 shui3 guo3.
I will go to the market to buy some bread and fruit.
[Show Details]
我們今晚出去找些樂子吧!
我们今晚出去找些乐子吧!
wo3 men5 jin1 wan3 chu1 qu4 zhao3 xie1 le4 zi5 ba5!
Let's go out tonight and have some fun!
[Show Details]
你可以燒些開水嗎?
你可以烧些开水吗?
ni3 ke3 yi3 shao1 xie1 kai1 shui3 ma5?
Could you boil some water?
[Show Details]